Normes

No es pot dir blat...

1. El Campionat es jugarà pel sistema suís a 5 rondes.

Cada ronda es jugarà a 12 dats, 101 punts o 50 minuts. El que succeeixi abans.

Per establir la classificació es tindrà en compte, per ordre de prioritat, el següent:

major nombre de partides guanyades, major diferència a favor de punts globals (de tot el campionat, no d'enfrontaments particulars) i major nombre de punts totals aconseguits.

La màxima puntuació per partida serà de 121 punts.

Les partides empatades comptaran com ½ partida guanyada per a cada parella.

2. La modalitat de joc serà de botifarra lliure.

Així doncs, serà obligatori i sempre que es pugui: servir del pal de sortida i guanyar la basa als contraris.

3. Sorteig: per al primer dat, un jugador qualsevol tallarà la baralla i alçarà una carta. Si és un oro, farà trumfo el jugador de la dreta del que ha tallat; si és copa, el company; si és espasa, el de l'esquerra i si és basto, ell mateix.

4. Remena el jugador de l'esquerra del que dóna i talla el de la dreta. El tall ha de ser d'una sola vegada i cap dels dos pilons pot tenir menys de 4 cartes. Es reparteixen les cartes de quatre en quatre, per dalt de la baralla i en sentit de joc antihorari.

5. En cas de donar malament les cartes, el responsable tornarà a donar i podrà cantar el que vulgui (també botifarra). Si es reparteix malament dues vegades seguides, es passarà la mà al jugador de la dreta. Aquest dat es tindrà per no jugat.

6. Tots els jugadors tenen l'obligació de comprovar que disposen de les 12 cartes abans d'iniciar el dat. Si algun jugador observa que li manca alguna carta ho comunicarà a la resta. Si només és aquest jugador el que no disposa de les 12 cartes es buscarà aquesta carta (o cartes) i se la hi entregarà (fins i tot quan hagi estat vista per algun altre jugador). Si es dóna compte un cop plegada la primera basa es considerarà renunci. En cas que hi hagi més d'un jugador amb un nombre de cartes equivocat s'entendrà que s'ha donat malament i es repartirà de nou.

7. No es poden mirar les cartes fins que el que fa trumfo canti o bé delegui al company.

8. Pregaríem què les úniques paraules utilitzades fossin els noms dels pals (oros, copes, espases, bastos), botifarra, delego, bé, contro i recontro.

9. Es podrà consultar la darrera basa jugada de cada munt o piló.

10. En cas de jugar una carta il·legal, si l'errada es detecta abans d'haver-se jugat cap carta de la següent basa es rectificarà la basa. Si l'errada es detecta posteriorment serà renunci.

11. No és permès estendre ni llençar les cartes.

12. Es pot contrar (x2 amb trumfo i x4 si és botifarra) i recontrar (x4 amb trumfo i x8 si és botifarra). No es pot santvicentar, ni tan sols a efectes informatius.

13. Tot jugador que cometi qualsevol prohibició tipificada en aquestes normes incorrerà en renunci. L'altra parella tindrà la potestat d'apuntar-se tots els punts en joc.

14. En acabar de jugar cada ronda les parelles signaran el full de resultats. La parella guanyadora serà l'encarregada de fer arribar a la taula control el resultat de la partida.

15. Si una partida no es juga per incompareixença d'una part, la puntuació serà de 51 a 0 a favor de la parella present. S'entendrà per incompareixença quan almenys un jugador no estigui assegut a taula 20 minuts després que l'organització comuniqui l'inici de la partida.

16. Les situacions no previstes en aquestes normes seran resoltes per l'organització.

ButiVilaplana'17
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament!